Misafir İnternet Hattı (Hotspot)
Aydınlatma Metni

1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Güncel Yazılım Bilgisayar ve Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.- https://www.guncelyazilim.com.tr – GÜNCEL YAZILIM

GÜNCEL YAZILIM olarak 6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununun  10.  maddesi  ile Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yerine  Getirilmesinde  Uyulacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası ’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni ’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, GÜNCEL YAZILIM tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. GÜNCEL YAZILIM Aydınlatma Metni ’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni ’nin https://guncelyazilim.com.tr/kvk-kanunu-uyum-yonetim-sistemi/ yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

2.    VERİ SORUMLUSU OLARAK İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
İşlenen Verinin Kategorisi KİMLİK
Verilerin İçeriği TC Kimlik No., Ad ve Soyad, Doğum Yılı
İşleme Amaçları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (İnternet Erişim ve Kullanım Kaydının  Tutulmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi),
İşlemenin Hukuki Dayanakları 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; 5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Toplama Yöntemleri Misafir İntenet Kullanıcı (Hotspot) Paneline Veri Girişiniz Sırasında Otomatik Olarak Toplanmaktadır.
Aktarılma Amaçları Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Aktarılan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (BTK, Savcılık vb.) aktarılmaktadır.
Aktarılma Yöntemleri Kurumsal E-Posta, Posta
Yurtdışına Aktarım KİMLİK kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

İşlenen Verinin Kategorisi İŞLEM GÜVENLİĞİ
Verilerin İçeriği IP Adresi, MAC Adresi, İnternet Giriş Çıkış Saat ve Adres Bilgileri
İşleme Amaçları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (İnternet Erişim ve Kullanım Kaydının  Tutulmasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi)
İşlemenin Hukuki Dayanakları 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; 5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Toplama Yöntemleri Misafir İnternet Ağına Bağlantı Yaptıktan Sonra Otomatik Olarak Toplanmaktadır.
Aktarılma Amaçları Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Aktarılan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (BTK, Savcılık vb.) aktarılmaktadır.
Aktarılma Yöntemleri Kurumsal E-Posta, Posta
Yurtdışına Aktarım İŞLEM GÜVENLİĞİ kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

3.        VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://guncelyazilim.com.tr/kvk-kanunu-uyum-yonetim-sistemi/ internet adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu’’doldurarak, yine aynı dokümanda yazan yöntemler ile bize başvuru yapabilirsiniz..

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Güncel Yazılım Bilgisayar ve Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.

Adres                   : Üçevler Mah. Üçevler Cad. No:9 Nilüfer / Bursa

Tel                         : 90 224 443 57 07

Web                      : https://guncelyazilim.com.tr/kvk-kanunu-uyum-yonetim-sistemi/

E-Posta                 : [email protected]